BC Couperus - Voortgang concept Sociaal Plan
 • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
  Principenota 2019 gemeente Amsterdam
 • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
  Principenota 2019 gemeente Amsterdam

Beste bewoner van de Couperusbuurt,

Recentelijk hebben wij, de bewonerscommissie Couperus, ons advies gegeven op het concept sociaal plan van Stadgenoot voor de buurt. Hoewel de plannen wat ons betreft een stuk in de goede richting zijn, zitten er nog een aantal zwaarwegende pijnpunten in. Die hebben we in ons advies beschreven, zoals ook te lezen is in het eerdere artikel op de website [Uitslag bewonersraadpleging].

In eerste instantie leek het alsof Stadgenoot niet verder met ons wou spreken over deze punten en het sociaal plan als definitief beschouwde. Na aandringen van de bewonerscommissie is Stadgenoot hier op terug gekomen en momenteel zijn wij over deze punten met elkaar in gesprek. Op een aantal van deze punten is Stadgenoot ons al tegemoet gekomen, op enkele hete hangijzers is ze aan het inventariseren hoe ze hieraan kan voldoen. Puntsgewijs:

 • Stadgenoot zal extra aandacht geven aan de communicatie richting bewoners en informeert bewoners actief over de mogelijkheid om de bewonerscommissie aanwezig te laten zijn bij gesprekken tussen bewoners en Stadgenoot, voor de bewoners die daar behoefte aan hebben.
 • De bewonerscommissie heeft aangegeven dat ze graag ziet dat bewoners met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning, tenminste drie aanbiedingen krijgen voor een middenhuur- of vrije sectorwoning. Stadgenoot heeft inmiddels de bereidheid getoond 2 aanbiedingen te doen.
 • De bewonerscommissie wil dat een toezegging van Stadgenoot in het sociaal plan wordt opgenomen dat bewoners die hulp nodig hebben deze hulp ook van Stadgenoot gaan ontvangen. Stadgenoot heeft aangegeven dit op te nemen in het sociaal plan nadat de bewonerscommissie hierom heeft gevraagd.
 • De bewonerscommissie wil dat er meer wordt geïnvesteerd in leefbaarheid en beheer. Stadgenoot ziet de bewonerscommissie als bondgenoot hierin, zo geeft ze aan. Als gevolg van de oproep van de bewonerscommissie heeft Stadgenoot besloten om meer grip te krijgen op wie er in de nieuw te verhuren woningen in de buurt komen. Stadgenoot heeft inmiddels aangegeven mee te werken aan een stringenter beleid bij toewijzing en hier ook toezicht op te houden. Zo zullen alle nieuwe bewoners in de buurt onder andere een gesprek krijgen met Stadgenoot.
 • Bewonerscommissie en Stadgenoot zijn in gesprek over het niet kunnen terugkeren naar de huidige woning en de hoge huurprijzen, die beide het gevolg zijn van het ontbinden van het huurcontract. De huidige regelingen zijn voor de bewonerscommissie nog niet voldoende. Pas als op dit punt verbeteringen plaatsvinden kan de bewonerscommissie volledig achter het plan staan.
 • Er is in de plannen geen rekening gehouden met het feit dat de huidige woonduurregeling binnenkort en in ieder geval binnen de looptijd van het project gaat vervallen (01-07-2030). Wat zoveel betekent als dat de voorrang voor een andere woning gebaseerd op uw woonjaren komt te vervallen. Uw positie in de rij voor een andere woning gaat dan afhangen van uw activiteit op Woningnet. Voor een groot deel vaste huurders kan dit erg nadelig uitpakken. De bewonerscommissie is hierover nog in gesprek met Stadgenoot hoe hier mee om te gaan.
 • De bewonerscommissie wordt op haar aanvraag betrokken bij de regie van de toekomstige participatie in de buurt.

Zodra er weer nieuws te melden is zullen wij dit natuurlijk weer op de website plaatsen.

©2020-2023 R. Weijers-van Dalen | Webmail