BC Couperus - Buurtvernieuwing
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam

De afgelopen maand hebben de bewoners via de buurttoets aan Stadgenoot kunnen laten weten wat zij van de plannen voor de Couperusbuurt vinden. Stadgenoot heeft ons laten weten dat de buurttoets later van start is gegaan dan gepland. Tot eind april kon de buurttoets ingevuld worden. Dit betekent dat de resultaten van de buurttoets ook wat later dan oorspronkelijk gedacht bekend zullen worden. De resultaten zullen eind mei aan de bewonerscommissie gepresenteerd worden. Op basis van de resultaten zal de bewonerscommissie een advies over de plannen uitbrengen aan Stadgenoot.

3 maart 2023

Stadgenoot heeft een vernieuwingsplan gepresenteerd.
Hierin staat wat Stadgenoot en de gemeente Amsterdam van plan zijn in de Couperusbuurt.

Het vernieuwingsplan staat ter download onder het menu Bestanden -> Buurtvernieuwing -> Couperus vernieuwingskrant 03/23

Ook hoort hier een uitlegfilmpje bij.

Hier is het uitlegfilmpje van Stadgenoot.

Voor de bewoners van de omgeving Willem Paaphof en het Nico van Suchtelenhof is een inloop voorlichtingsbijeenkomst.
Er is een flat in het directe uitzicht gepland en daar wordt uitleg over gegeven.

Even plakken en knippen van de uitnodiging.

29 juni 2022 was de tweede meedenkbijeenkomst.
Hier waren slechts 24 personen bij aanwezig (bij de eerste bijeenkomst 37). Wellicht is duidelijk geworden dat er niet kan worden geparticipeerd over de plannen zelf, maar uitsluitend over de kleurtjes, het groen en de voorzieningen.

Het verslag daarvan is te vinden op de website van Stadgenoot.  stadgenoot -> participatie-Couperusbuurt

Hij is ons onduidelijk waarom Stadgenoot het een "meedenkbijeenkomst" noemt en met de link verwijst naar "participatie". Dit zijn twee verschillende onderwerpen.

Volgende (laatste) bijeenkomst is zaterdagmiddag 17 september. Zodra de tijd bekend is staat dit in de agenda op deze site.

Beste bewoner van de Couperusbuurt,

Recentelijk hebben wij, de bewonerscommissie Couperus, ons advies gegeven op het concept sociaal plan van Stadgenoot voor de buurt. Hoewel de plannen wat ons betreft een stuk in de goede richting zijn, zitten er nog een aantal zwaarwegende pijnpunten in. Die hebben we in ons advies beschreven, zoals ook te lezen is in het eerdere artikel op de website [Uitslag bewonersraadpleging].

©2020-2023 R. Weijers-van Dalen | Webmail