BC Couperus - Inspraak Nota van Uitgangspunten Transformatie Burgemeester Röellstraat
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam

Velen uit de Couperusbuurt zouden geen weet hebben dat er plannen zijn gemaakt voor de herprofilering van de Burgemeester Röellstraat.
En net zo velen zouden denken dat dit niets te maken heeft met de buurtvernieuwingsplannen. Niets is minder waar!

De plannen houden rechtstreeks verband met de plannen voor de buurtvernieuwing Couperusbuurt. Er wordt ook expliciet naar verwezen in de nota.
En toch is slechts een heel klein deel van de bewoners uitgenodigd om van hun inspraakmogelijkheden gebruik te maken.

De bewonerscommissie zal de stukken ook doornemen om zich een idee te vormen. En U als bewoner wordt aangeraden de nota ook door te nemen om uw eigen beeld te vormen. En wellicht uw inspraak bij te dragen.

Zowel de uitnodiging tot inspraak en de concept nota vindt u in het bestanden menu onder Buurtvernieuwing.

©2020-2023 R. Weijers-van Dalen | Webmail